Бэлгийн карт авах

Бэлгийн хэмжээ:
Хэмжээ 30,000 ₮-ээс 300,000 ₮-ний хооронд байх ёстой
   

Бэлгийн картын зарцуулалт